Działalność Forum Hospicjów Polskich II półrocze 2019 r.
W ruchu hospicyjnym od 2015 roku toczy się dyskusja dotycząca pytania czy jesteśmy w stanie objąć większość potrzebujących chorych opieką hospicyjną. Jak zwiększyć dostępność do tej opieki. Jakie problemy występują przy jej spełnianiu.  W tym roku Zarząd FHP zaprosił członków Forum Hospicjów Polskich na zebranie 21 maja 2019 r. do Warszawy, aby wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia a także z Konsultantem Krajowym i Prezesem PTMP omówić sprawę braku dostępu do opieki hospicyjnej dla wielu chorych, przyczyny braku nowych zespołów hospicyjnych, braku lekarzy i pielęgniarek, ale także ludzi chcących się w pełni angażować w organizacje opieki, zaznaczając że minęły lata kiedy lawinowo powstawały zespoły w całej Polsce. 

Na bazie spotkania majowego w Warszawie Walne Zebranie FHP 29 czerwca 2019 r. uznało, że konieczna jest dyskusja i przyjęcie nowych rozwiązań dotyczących kontraktowania opieki hospicyjnej w tym Poradni Medycyny Paliatywnej i  nowego określenia punktacji dodatkowej. 

Zarząd realizując ustalenia z powyższych zebrań opracuje harmonogram kilku spotkań odbywanych w 2019 i 2020 roku w szerokim gronie przedstawicieli Hospicjów pozarządowych, zespołów paliatywnych publicznych i prywatnych oraz konsultantów medycyny i opieki paliatywnej i duszpasterzy chorych. Dyskusja będzie dotyczyła: definicji OPiH, kontraktowania i finansowania opieki paliatywnej i hospicyjnej, modelu Poradni Medycyny Paliatywnej, działań nad powstawaniem nowych hospicjów i innych problemów realizacji opieki paliatywnej i hospicyjnej. Celem dyskusji jest wypracowanie wniosków i propozycji odnośnie modelu sprawowania opieki paliatywnej hospicyjnej oraz wolontariatu hospicyjnego.